Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Czerwonackie TBS Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 47360 z siedzibą 62-028 Koziegłowy, os. Leśne 24c, adres e-mail: biuro@cztbs.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

        a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;

        b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

        c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

        d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.

5. Posiadają Państwo prawo do:

        a. dostępu do danych osobowych;

        b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

        c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

        d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

        e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

        f.  prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

        g. prawo do przenoszenia danych.

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Jarosław Wróblewski
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Marta Sternal
Data opublikowania 2021-01-28 17:57:06
Ostatnio zaktualizował Marta Sternal
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-06 13:08:29
Liczba wyświetleń 887
Historia zmian ZOBACZ